معمای قبلی رو جواب بدید و معمای بعدی رو مطرح کنید


کدام آیه را آیه حجاب می نامند؟