گونه شکار یا تیراندازی در رشته های تراپ و اسکیت نمره ساچمه مناسب
قمری ، کبوتر ، دراج ، تیهو 6 ، 7 ، 8
انواع اردک 4 ، 5 ، 6 ، 7
روباه ، شغال 2 ، 4 ، bb
غاز ، آنقوت 2 ، 4 ، bb
انواع باقرقره 5 ، 6 ، 7 ، 8
قرقاول ، کبک ، فاخته 5 ، 6
بلدرچین ، ابیا 7 ، 8 ، 9
خرگوش ، تشی 4 ، 5 ، 6
هوبره ، کبک دری 2 ، 4 ، bb
رشته تراپ 7 ، 8
رشته اسکیت 9