هنگامی که سه ماه از خروج بنی اسرائیل از مصر گذشته بود حضرت موسی علیه السلام ماموریت یافت برای گفتگو با خداوند به بالای طور(کوه) سینا برود . وی در آنجا دو لوح د ریافت کرد که فرمانهای خدا ب رآن نقش بسته بود . قرآن کریم از الواح به صیغه جمع نام می برد ( اعراف:145). از جمله آن فرمانها ده حکم بسیار مهم است که به ده فرمان مشهور است :

1. برای خود خدایی جز من نگیرید.

2. به بت سجده نکنید.

3. نام خدا را به باطل نبرید.

4. شنبه را گرامی بدارید.

5. پدر ومادر را احترام کنید .

6. کسی را به قتل نرسانید.

7. زنا نکنید.

8. دزدی نکنید.

9. بر همسایه شهادت دروغ ندهید.
10.به اموال و ناموس همسایه طمع نورزید.