یک پزشک یونانی از میزان شفابخش بودن نامهای خداوند یک روز سخن به میان می آورد.
روزنامه الرایه مینویسد. دکتر سید کریم در گفتگو با روزنامه الاسبوع سودان گفت:
با نام بردن هریک از نامهای خداوند میزان انرژی بوجود آمده در بدن انسان را ذکر میکند. می افزاید هریک از نامهای خداوند به میزان مشخصی
مقدار پادتن سازی اعضای انسان را افزایش میدهد.
وی تاکید میکند. با تلاوت آیات قرآن وذکر نامهای خداوند میزان توانایی شفابخشی آیات ونامهای خداوند بیشتر میشود.
بیشترین آیات شفابخش قرآن را <بسم الله الرحمن الرحیم>و<شفا لما فی صدور>وآیه<وننزل من القرآن ما هو شفا> میدانند.